April 11, 2007

Монголд цагаачлалын бус виз мэдуулэх

Улаанбаатар хот дахь ЭСЯ-ны консулын газрын вэб хуудсан дээр овоо их асуултуудыг англи монголоор тайлбарлан тавьжээ. Жишээ нь тэдний дунд “Банкны бичиг авчрах уу?” гэсэн асуултад “Банкны бичгийг хуурамчаар уйлдэх явдал их байгаа тул Элчин сайдын яам банкны бичиг нь аялалын зардлыг төлөх санхуугийн чадавхийг нотлох хангалттай баримт биш гэж узсэн. Банкны хадгаламжийн дэвтэр, дансны хуулгын эх хувь нь виз мэдүүлэгчийн санхүүгийн байдлыг нотлох сайн баримт болно” гэжээ.

http://mongolian.mongolia.usembassy.gov/______2.html энэ лүү орж дэлгэрэнгүйг унших буюу доор хуулж тавьсныг уншина уу. Bизний үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг http://mongolian.mongolia.usembassy.gov/3.html

ээс уншина уу?

Монголд цагаачлалын бус виз мэдуулэх

А: Визийн ярилцлагын цаг хэрхэн хусэх вэ?

Х: Эхлээд бух виз мэдуулэгч машинд уншуулах визийн (MRV) мэдуулгийн хураамж болох 100 ам.доллартай тэнцэх хэмжээний монгол тегрегийг Худалдаа хегжлийн банканд тушаах ёстой. Дараа нь виз мэдуулэгч визийн мэдуулгийн хураамж телсен баримтаа Худалдаа хегжлийн банкнаас авсны дараа визийн ярилцлагын цаг хусэх анкет беглен имэйлээр evisasmongolia@gmail.com хаяг руу явуулна. Энэхуу ярилцлагын цаг хусэх анкетанд хариулахдаа овог нэр, терсен огноо, паспортын дугаар, утасны дугаар, имэйл хаяг, Америкийн Нэгдсэн Улс руу явахаар телевлесен огноо, ярилцлагад орохыг хуссэн огноо зэргээ бичих ёстой. Хамт явах гэж буй хумуус нэг едер ярилцлаганд орохын тулд мэдээллээ нэг имэйлээр явуулах хэрэгтэй. Консулын хэлтэс таны ярилцлагын цагийг хуссэн едер тань тааруулж товлоно гэсэн баталгаа егч чадахгуй ч аль болох хуссэн едер тань товлохыг хичээнэ.

А: Ярилцлагын цаг хусэх анкетыг хаанаас авч болох вэ?

Х: Анкетыг эндээс авч болно.

А: Виз хусэх ергедлийн маягтуудыг хаанаас авах вэ? Виз хусэх ергедлийн маягтыг заавал компьютерээр беглех ёстой юу?

Х: Бух виз мэдуулэгчид ярилцлаганд ирэхдээ EVAF буюу DS-156 хэмээх виз хусэх ергедлийн электрон маягтыг авчрах шаардлагатай. http://evisaforms.state.gov хаягаар орж энэхуу маягтыг беглеж болно. EVAF-ийг енгет принтерээр бус харин лазерийн принтерээр хэвлэх ёстой. Маягтын суулийн нуурэн дээрхи цахим шошго (barcode) гаргацтай байх ёстойг анхаарна уу. Хэрэв та электрон хэлбэрээр беглесен EVAF маягт авчрахгуй бол бид таны мэдуулгийг хянах боломжгуй. Виз мэдуулэгчид мен телбер хийсэн баримтынхаа эх хувийг заавал авчрах хэрэгтэй.

Туунчлэн виз мэдуулэгч 16-45 насны бух эрчууд DS-157 маягтыг беглех шаардлагатай. Уг маягтыг дээр дурдсан вэбсайтуудаас авч болно.

А: Цээж зураг авчрах шаардлагатай юу?

Х: Тиймээ. Бух виз мэдуулэгч 5 Х 5 см хэмжээ бухий хоёр хувь зураг авчрах ёстой. Хэрэв та Улаанбаатар хотын гэрэл зургийн газруудаар очвол АНУ-ын визийн зураг авахуулах хэрэгтэй байгаагаа хэлж болно. Гэрэл зургийн ихэнх газар зев хэмжээтэй зураг гаргадаг.

А: Миний паспортын хугацаа удахгуй дуусна. Энэ тохиолдолд виз мэдуулж болох уу?

Х: Бух виз мэдуулэгч хучинтэй паспорт егех ёстой. Америкийн Нэгдсэн Улсад нэвтрэхийн тулд таны паспорт Америкийн Нэгдсэн Улсад байх хугацаанаас тань хойш зургаан сар хучинтэй байх ёстой. Хэрэв таны паспорт зургаан сараас бага хугацаанд хучинтэй байвал таны мэдуулгийг хулээн авч хянах боломжгуй болно. Ийм тохиолдолд таныг Монгол Улсын зохих байгууллагаас шинэ паспорт авах буюу хуучин паспортоо сунгуулсныхаа дараа эргэж ирэхийг хуснэ.

А: АНУ руу явахаар телевлесен едреесее хэр хугацааны емне виз мэдуулбэл зугээр вэ?

Х: Таны ярилцлагын цаг хуссэн едер, ярилцлагыг товлох едрийн хоорондох хугацаа виз мэдуулэгчдийн тооны еерчлелтеес хамааран еерчлегдене. Бид таныг Америкийн Нэгдсэн Улс руу явахаасаа наад зах нь таван долоо хоногийн емне визний мэдуулгээ егех хэрэгтэй гэж зевлеж байна. Ингэснээр виз мэдуулэгчдийн тоо гэнэт есех зэргээс шалтгаалан мэдуулгийг хянах ажиллагаанд телевлеегуй саад гарахаас сэргийлнэ.

Ярилцлагын хулээлгийн хугацаа, визийн мэдуулгийг хянан шийдвэрлэх хугацааг энд дарж, цэсээс Улаанбаатарыг (Ulaanbaatar) сонгоно уу.

Дээрх вэбсайтад егегдсен хугацаа тухайн уеийн дундаж хугацаа бегеед улирлын чанартай огцом есч буурч болно. Хулээлгийн хугацаанд захиргааны чанартай нэмэлт ажиллагаа, тусгай шаардлагад шаардагдах хугацааг ОРУУЛААГУЙ. Ийм тохиолдолд хулээлгийн хугацаа нь мэдуулэг тус бурийн нехцел байдлаас шалтгаалан еерчлегдене.

А: Виз хусэх ергедлийн маягтаа еер хунээр беглуулж болох уу?

Х: Та ергедлийн маягтаа беглехед хунээр туслуулах шаардлагатай бол маягтаа еер хунээр беглуулэхийг зевшеерне. Хэрэв гуравдагч этгээд Цагаачлалын бус виз (NIV) хусэх ергедлийг (DS-156) виз мэдуулэгчийн емнеес беглесен тохиолдолд DS-156-ын 40 дугээр асуултыг беглех ЁСТОЙ. Ергедлее еер хунээр беглуулсэн тохиолдолд ергеделд бичсэн мэдээлэл унэн зев эсэхийг шалгах хариуцлагыг та дангаараа хулээнэ гэдгийг санаарай. Буруу мэдээлэл ергедлийг хянан шийдвэрлэх хугацааг сунжруулж, тэр байтугай виз татгалзахад хургэж болно.

Хумууст АНУ-ын виз авахад тусалж чадна гэж амладаг олон компани, хувь хумуус байдгийг анхаарна уу. АНУ-ын Элчин Сайдын Яам эдгээрийн алинд нь ч виз мэдуулэгчдэд туслалцаа узуулэх эрх егеегуй бегеед олон тохиолдолд эдгээр компани ихээхэн хураамж авдаг ба залилан мэхлэх ажиллагаа явуулж байж болно.

Хуурамч бичиг баримт бурдуулэн егсен виз мэдуулэгч ял шийтгэлд унах магадлалтай. Виз мэдуулэгч виз мэдуулэхдээ хувийн компанийн туслалцааг авах эсэхээ сайн бодох хэрэгтэй. Виз мэдуулэгч ерген барьсан бух материалаа еерее хариуцах бегеед бичиг баримт нь хуурамч байвал хариуцлага хулээнэ.

Виз мэдуулэгч залилан мэхлэх аргаар буюу материаллаг баримтыг санаатайгаар гуйвуулах замаар цагаачлалын бус виз авахыг завдсан гэм буруутай нь тогтоогдвол виз уурд татгалзаж, Америкийн Нэгдсэн Улсад зорчих эрхийг нь уурд хасч болно.

А: Хэрэв би еер хумуустэй цуг явахаар байвал нэг едер ярилцлаганд орж болох уу?

Х: Виз мэдуулэгч визийн мэдуулгийн хураамжийг телсен баримтаа авсны дараа имэйлээр evisasmongolia@gmail.com хаяг руу овог нэр, терсен огноо, паспортын дугаар, утасны дугаар, имэйл хаяг, Америкийн Нэгдсэн Улс руу явахаар телевлесен огноо, ярилцлагад орохыг хуссэн огноо зэргээ явуулна. Цугтаа явж байгаа хумуус нэг едер ярилцлагад орохын тулд мэдээллээ нэг имэйлээр явуулах хэрэгтэй. Бид ярилцлагыг таны хуссэн едер товлохыг аль болох хичээнэ.

А: Виз мэдуулэгчийг ярилцлаганд ороход хэн дагалдан ирж болох вэ?

Х: Виз мэдуулэгч ярилцлаганд ганцаараа ирэх нь зуйтэй. 14-еес доош насны хуухдуудийн тухайд эцэг эх нь ярилцлаганд дагалдаж ирэх ёстой. Эруул мэндийн ноцтой асуудал бухий виз мэдуулэгчид хун дагуулж ирж болох ба зааварчилгаа авахын тулд Элчин сайдын яам руу утсаар ярьж болно.

А: Бага насны хуухэд АНУ руу зорчиход виз хэрэгтэй юу?

Х: Тийм. АНУ-ын хууль ёсны байнгын оршин суугч биш (ногоон картгуй) Монгол Улсын бух иргэн АНУ руу зорчихдоо наснаас ул хамааран визтэй байх шаардлагатай.

А: Би Монгол Улсын иргэн биш. Би Улаанбаатарт виз мэдуулж болох уу?

Х: Улаанбаатарт хэн ч гэсэн виз мэдуулж болох боловч Консулын ажилтан еерийн ярилцлага хийдэг консулын тойрогт оршин суудаггуй виз мэдуулэгчийн виз авах эрхтэй эсэхийг тогтооход хэцуу байх болно. Негее талаар Консулын ажилтан Монголд амьдардаг Монголын харъяат бус иргэдийн визийн шалгуурт тэнцэж байгаа эсэхийг Монголын виз мэдуулэгчдийн нэгэн адил амархан дугнэх боломжтой байх хэрэгтэй.

А: Надад яаралтай хэрэг гарсан уед хэрхэн тургэвчилсэн журмаар ярилцлагын цаг хусэх вэ? Ямар хумуус тургэвчилсэн журмаар ярилцлагын цаг авах эрхтэй вэ?

Визийн ярилцлагын цагийг тургэвчлэн шийдвэрлэх шалгууруудыг дурдвал:

  • Америкийн иргэн буюу хууль ёсны байнгын оршин суугчтай холбоотой яаралтай хэрэг (нас барах буюу амь насанд аюул учруулах нехцел) гарах.
  • F (оюутны) болон J (солилцооны) ангиллын виз мэдуулэгчид. Энэ нь тэдгээрийн урьд емне виз олгогдож байсан гэр булийн гишуудэд (F-2, J-2) мен хамаарна.
  • Америкийн Дотоодын Аюулгуй Байдлыг хариуцсан хэлтсээс (DHS) баталсан ергеделд суурилсан виз мэдуулэгчдийн ярилцлагын цагийг урагшлуулах эсэхийг емне нь виз авч байсан тохиолдолд зевхен консулын шийдвэрээр авч узэж болно.
  • Дипломат паспорт эзэмшигчид. (Энэ нь дипломат паспортгуй гэр булийн гишуудэд нь хамаарахгуй).

Журам: Яаралтай ярилцлагын цаг хуссэн хусэлтийг бичгээр гаргахдаа Улаанбаатар дахь АНУ-ын Элчин сайдын яаманд (976-11) 353788 дугаарын факсаар буюу cons@usembassy.mn имэйлээр илгээнэ. Факс буюу и-мэйлдээ яаравчилсан ярилцлагын цаг яагаад хусэх болсон тухайгаа тодорхой бичиж, Америкийн Дотоодын Аюулгуй Байдлыг хариуцсан хэлтсээс (DHS) баталсан ергеделийн дугаар, SEVIS дугаар, эсвэл эмнэлгийн захидал зэргийг хавсаргах ёстой. Тантай холбоо барьж болох утасны дугаарыг мен бичнэ. Консулын ажилтан тухайн виз мэдуулэгч тургэвчилсэн журмаар ярилцлагын цаг авах эрхтэй эсэхийг тодорхойлох эрхтэй.

Тургэвчилсэн журмаар ярилцлагын цаг егехеер болсон бол виз мэдуулэгчтэй холбоо барина.

Тургэвчилсэн журмаар ярилцлагын цаг авах нь виз мэдуулэгчийн АНУ-ын виз авах боломжийг нэмэгдуулэхгуй гэдгийг санаарай. Тургэвчилсэн журмаар ярилцлагын цаг авах тохиолдолд ур дунд нь визийн ярилцлагын цагаа л наашлуулна. Хумуунлэгийн шинжтэй онцгой тохиолдол нь АНУ-ын виз олгох ундэслэл биш бегеед цагаачлалын бус виз мэдуулэгчид тухайн визийн ангиллын шаардлагыг хангаж байгаагаа нотлох ёстой.

Бид ихэнх тохиолдолд Цагаачлал, иргэний харъяаллын тухай хуулийн 214(b)-т (цагаачлах санаатай хун гэж узэх тухай) заасны дагуу виз татгалзсан иргэдийн ярилцлагын цаг хуссэн хусэлтийг тургэвчлэн шийдвэрлэхгуй.

А: Би эмчлуулэх гэсэн юм. Надад тусгай виз шаардлагатай юу?

Х: АНУ-д эмчилгээ хийлгэхийг хуссэн иргэд АНУ руу зорчихдоо B-2 цагаачлалын бус виз мэдуулэх шаардлагатай. B-2 визийг еренхийд нь зочны виз гэдэг.

Эмчлуулэх зорилгоор зорчих виз мэдуулэгчид цагаачлалын бус виз мэдуулэгч бух иргэдэд хамаарах ердийн журмыг дагаж мердехеес гадна ярилцлага дээр дараах мэдээлэл/бичиг баримтыг егех ёстой.

Жич: Дараах бичиг баримтыг узуулэх нь виз олгох баталгаа болохгуй.

ЭМЧЛУУЛЭХ ЗОРИЛГООР ЗОРЧИХОД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТ

1) АНУ-д эмчлэх эмчээсээ дараах агуулга бухий бичиг авсан байх:

  • Евчтений эмнэлгийн материалыг узэж судалсан талаар
  • Эмнэлэгт узуулэх буюу бусад шаардлагатай уйлчилгээг хийлгэхээр товлосон огноо/цаг
  • Евчтений АНУ-д байх хугацаа урьдчилсан тооцоогоор
  • Евчтений АНУ-д хийлгэх эмчилгээний нийт зардал урьдчилсан тооцоогоор

2) АНУ-д зорчих зардал болон тус улсад хийлгэх эмчилгээний зардлаа телех чадвартайгаа нотлох.

3) Евчтен эмчилгээний зардлаа урьдчилан телснийг мэдэгдсэн эсвэл евчтен хийлгэх бух эмчилгээнийхээ зардлыг бурэн телж чадна гэдэгт бурэн итгэж байгаагаа мэдэгдсэн бичиг эмнэлгийн санхуугийн хэлтсээс авсан байх.

Ууний зэрэгцээ консулын ажилтан виз мэдуулэгчийг 214(b)-т заасны дагуу виз авах шаардлагыг хангаж байна гэж узвэл эмчлуулэх эмнэлэгтээ телберее урьдчилан хийхийг виз мэдуулэгчээс шаардаж болно. АНУ-д байх хугацаандаа терд зардал учруулж болох (тухайлбал тереес санхуугийн тусламж шаардаж болох) иргэдэд Цагаачлал, иргэний харъяаллын тухай хуулийн 212(a)(4)-т заасны дагуу консулын ажилтан виз олгох эрхгуй.

КОНСУЛЫН АЖИЛТАН ЯРИЛЦЛАГАД АВЧИРСАН БИЧИГ БАРИМТЫГ Л ХЯНАН УЗНЭ. ВИЗ МЭДУУЛЭХЭЭС ЕМНЕХ ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМ РУУ ФАКСААР БУЮУ ШУУДАНГААР ИРУУЛСЭН БИЧИГ БАРИМТЫГ ХЯНАЖ УЗЭХГУЙ.

Анхаарах зуйл: АНУ-д эмчлуулэх зорилгоор зорчих виз мэдуулэгчид Цагаачлал, иргэний харъяаллын тухай хуулийн 214(b)-ийг дагаж мердех ёстой. Тус хэсэгт зааснаар виз мэдуулэгчид Америкийн Нэгдсэн Улсад тур хугацаагаар зочилсны дараа эх орондоо буцаж ирэх санаатай байгаагаа нотлох ёстой. АНУ-аас еер улс оронтой холбоо хэлхээ ихтэй болохоо (нийгэм, ажил мэргэжил, херенге санхуугийн г.м.) харуулах байдлаар энэхуу санаагаа нотолно. АНУ-ын хуулийн дагуу гадаад улс оронтой хангалттай холбоо хэлхээтэй болохоо харуулах уургийг виз мэдуулэгч хулээдэг.

А: Цагаачлалын ба цагаачлалын бус виз ямар ялгаатай вэ?

АНУ-ын виз цагаачлалын ба цагаачлалын бус хэмээх хоёр категоритой байдаг. Цагаачлалын визийг АНУ-д байнга амьдрахыг хуссэн иргэдэд олгодог. Цагаачлалын бус визийг АНУ-аас еер улсад байнга оршин суудаг бегеед АНУ-д аялал жуулчлал, эмчилгээ, бизнес, тур ажил, сургалтын зорилгоор тур хугацаагаар зорчих хусэлтэй иргэдэд олгодог. Визийн категори болон терлийн талаар нэмэлт мэдээлэл авъя гэвэл www.travel.state.gov вэбсайт руу орж узнэ уу.

А: Ярилцлагын емне болон хойно Консулын ажилтантай уулзаж болох уу?

Х: Бид виз мэдуулэгчтэй ярилцлагаас емне болон ярилцлага хийсний дараа уулзах боломжгуй. Виз мэдуулэх журамтай холбоотой ихэнх асуултын хариултыг эндээс авч болно. Хэрэв танд еерийн мэдуулгийн талаар тодорхой асуух зуйл байвал бидэнтэй cons@usembassy.mn имэйлээр харьцана уу.

А: Намайг Монгол Улстай хэр нягт хэлхээ холбоотой болохыг харуулсан, нехцел байдлыг маань ойлгоход туслах бичиг (эсвэл факс) надад байна. Ярилцлагынхаа емне танд уншуулахаар уунийг явуулж болох уу?

Х: Харамсалтай нь бид виз мэдуулэгчээс ярилцлага авахаасаа емне тууний талаархи мэдээлэлтэй танилцаж боломжгуй. Туршлагаас узэхэд виз мэдуулэгч шаардлагатай бух мэдээллийг ярилцлагын уеэр егех нь маш хэрэгтэй байдаг. Учир нь Консулын ажилтан асууж тодруулах зуйлээ асууна. Шаардлагатай тохиолдолд виз мэдуулэгчээс нэмэлт мэдээлэл хусч, хоёр дахь удаа ярилцлаганд хурэлцэн ирэхийг хусч болно.

А: Аялал жуулчлалаар буюу терел терегседтэйгээ уулзахаар явах гэж байна гэхийн оронд ажлаар явах гэж байна гэвэл илуу дээр гэж сонссон. Энэ унэн уу?

Х: Визийн ярилцлагын уеэр егех цорын ганц зев хариулт бол унэн хариулт юм. Еер ямар нэгэн тайлбар байхгуй. Монгол дахь ажил, гэр булийн бат бех хэлхээ холбооныхоо талаар мэдээлэл егснеер та АНУ-д зорчих шалгуурыг хангаж байгаагаа бидэнд нотолно. Виз авах талаархи мэдээллийн тухайд найз нехед, аялал жуулчлалын телеелегч, визийн ченжуудэд найдах хэрэггуй. Визийг тэд олгодоггуй, Консулын ажилтнууд олгодог. Ярилцлаган дээр аяллынхаа телевлегеег тайлбарлаж, еерийнхее тухай ярь. АНУ-д богино хугацаагаар зорчсоныхоо дараа Монгол Улсад эргэж ирэх ундэслэл шалтгаанаа Консулын ажилтанд хэл.

А: Элчин Сайдын Яам ендер настнууд, оюутан сурагчид, гэр булийн гишууд зэрэг тодорхой булгийн монгол иргэдэд виз олгодоггуй гэж сонссон. Энэ унэн уу?

Х: Бух виз мэдуулэгчид аяллынхаа телевлегеег тайлбарлахын тулд Консулын ажилтантай биечлэн уулзаж ярилцах цаг авдаг. Бид тодорхой булгийн хумуусийг виз авах эрхтэй, эрхгуй гэж ангилдаггуй. Консулын ажилтнууд виз олгохдоо тодорхой нэг булэгт ордог эсэхийг нь харгалздаггуй харин АНУ-ын цагаачлалын хуулийг баримталдаг.

Оюутны виз мэдуулэх

А: Би оюутны визийн шалгуурыг хэрхэн хангах вэ?

Х: Оюутны визийн шалгуурыг хангахын тулд виз мэдуулэгч нь тухайн сургалтанд хамрагдаж чадахаа, сургалтын эхний жилд шаардлагатай херенге менгетэй болохоо, сургалтаа дуургээд Монголд эргэж ирэхээ нотлон харуулах ёстой. АНУ-д суралцах талаар нэмэлт мэдээлэл авъя гэвэл энд дарна уу. Еренхий мэдээлэл авъя гэвэл АНУ-ын Терийн департаментийн оюутны вэбсайт руу http://educationusa.state.gov хаягаар орж узнэ уу.

А: Ярилцлагаа хэр эртнээс телевлех вэ?

Х: Оюутны виз мэдуулэгч юуны емне АНУ-д суралцах боловсролын байгууллагаасаа урилга авсан байх ёстой. Сургууль оюутанд I-20 маягт явуулна. Виз мэдуулэгч тэр маягтыг ярилцлаганд авчрах ёстой. АНУ руу явахаар телевлесен едреесее хэдэн долоо хоногийн емне ярилцлаганд орохоор телевлехийг танд зевлеж байна. Оюутны виз хусэгчид сургалтаа эхлэхээс 120 хоног хуртэл хугацааны емне виз мэдуулж болно. Гэхдээ Консулын тасаг сургалтын хетелбер эхлэхээс 90 хоногийн емне л виз олгодог бегеед оюутнууд сургалтаа эхлэхээс 30 хоногийн емне л АНУ-д нэвтэрч болно.

А: SEVIS, SEVIS хураамж гэж юу вэ?

Х: Оюутнууд болон солилцоогоор зорчигчдын мэдээллийн систем (SEVIS нь цагаач бус оюутнууд (F ба M ангиллын виз), солилцоогоор зорчигчид (J ангиллын виз), тэдний дагалдагч (F-2, M-2, J-2) нарын тухай унэн зев, суулийн уеийн мэдээлэл хадгалдаг интернет дээр суурилсан систем юм. Оюутан буюу солилцоогоор зорчигчийг АНУ-д байх хугацааны турш сургууль, хетелберийнх нь ивээн тэтгэгч нар заавал шаардагдах мэдээлэл, уйл явдлын мэдэгдлийг Дотоодын аюулгуй байдлын департамент, Терийн департаментад (ТД) SEVIS-ийн тусламжтай интернетээр илгээх боломжтой болсон. SEVIS хураамж нь буцаан олгогдохгуй 100.00 долларын хураамж байдаг бегеед визийн мэдуулгийн хураамжаас тусдаа тооцогдоно. Оюутан, солилцоогоор зорчигчдыг буртгэж, тэднийг АНУ-д байх хугацаанд нь статусыг нь хадгалуулах хетелберийн алба болон автоматжуулсан системийг санхуужуулэхэд SEVIS хураамжийг ашиглахаар Конгрессоос шийдвэрлэсэн. Ихэнх оюутан, солилцоогоор зорчигчид энэхуу хураамжийг телех уурэгтэй. Засгийн газрын тэтгэлэгт хетелберт оролцож байгаа виз мэдуулэгчид болон сургуульдаа эргэн явж буй зарим оюутнуудаас энэхуу хураамжийг авдаггуй. Нэмэлт мэдээлэл авъя гэвэл www.fmjfee.com вэбсайт руу орж узнэ уу.

А: SEVIS хураамжийг хэрхэн телех вэ?

Х: SEVIS хураамжийг телехдее www.fmjfee.com вэбсайт руу орж кредит буюу дебит карт ашиглан интернетээр телж болно. Эсвэл Western Union (гадаад руу менге гуйвуулах уйлчилгээ узуулдэг)-ын салбар бухий банкууд дээр очиж бэлэн менгеер телж болно. Телберийн еер бусад хувилбарын талаар судалъя гэвэл www.fmjfee.com вэбсайт руу орж узнэ уу.

А: SEVIS хураамжийг ярилцлаганд орохоосоо емне телех ёстой юу?

Х: SEVIS хураамжийг ярилцлаганд орохоосоо емне телех ёстой. Та энэ хураамжийг интернетээр телсен бол менге телсен баримтаа хэвлэн, ярилцлаганд авчрах ёстой. SEVIS хураамжийг телехгуй бол таныг оюутны виз авах эрхтэй гэж тогтоосон уед ч таны визийн мэдуулгийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа саатаж болно.

А: I-20 маягт гэж юу вэ? Ярилцлагаас емне уунийг авсан байх шаардлагатай юу?

Х: Таныг оюутан, суралцагчаар хулээн авсан боловсролын байгууллага танд I-20 маягтыг олгодог. I-20-д сургалтын зардал, сургалтанд шаардагдах англи хэлний тувшин зэрэг ярилцлагын явцад Консулын ажилтанд хэрэг болох чухал мэдээллууд ордог. Таны I-20-д алдаа мадаг байвал сургуульдаа тэр даруй мэдэгдэж, алдааг нь зассан I-20 авах хэрэгтэй. Нэр, терсен огноо буруу бичих, англи хэлний тувшинг буруу тавих зэрэг алдаа нэлээд гардаг.

А: I-20 ирэхээс емне ярилцлагын цагаа авч болох уу?

Х: Та ярилцлагын цаг авч болно. Гэхдээ та ярилцлаганд ирэхдээ I-20 авчрах ёстой гэдгээ санаарай. Хэрэв та ярилцлаганд ирэхдээ I-20-гуй байвал бид таны визийн мэдуулгийг хянан шийдвэрлэх боломжгуй болно.

А: Би эхнэр/нехер, хуухдуудээ авч явах боломжтой юу?

Х: Эхнэр/нехер болон гэрлээгуй бага насны хуухдуудийг тухайн оюутан суралцагчийг дагалдан явах цагаачлалын бус визийн терелд (F2) хамааруулдаг. Гэр булийн гишууд визийн бух шалгуурыг хангасан байх ёстой. Тухайлбал тэд АНУ-д байх хугацаанд хурэлцэхуйц херенге менгетэй гэдгээ нотлох баримт, тухайн оюутны сургалтын хетелбер дуусахад АНУ-аас явна гэдгийг нотлох баримт тус тус гаргах ёстой. Оюутны эхнэр/нехер, хуухдууд ямар ч уед ажил эрхэлж болохгуй.

А: Надтай хамт виза мэдуулж буй манай гэр булийнхэн (F2s) SEVIS хураамж телех шаардлагатай юу?

Х: Угуй, зевхен гол виз мэдуулэгч SEVIS хураамж телне.

А: Би сургуулиа солимоор байна. Надад шинэ I-20 хэрэгтэй юу?

Х: Тийм. Хэрэв та АНУ-д байхдаа АНУ-аас гаралгуйгээр сургуулиа солихоор телевлеж байгаа бол шилжин очих боловсролын байгууллагаасаа I-20 шинээр авах хэрэгтэй. Та одоо сурч байгаа сургуулиасаа SEVIS систем дэх еерийн оюутны статусыг идэвхгуй болгуулах ёстой. Уунээс гадна Дотоодын аюулгуй байдлын департаментад таны талаар оюутны визийн зерчилтэй гэсэн мэдээлэл байхгуй байх ёстой. Та АНУ-аас гарч явсныхаа дараа I-20 дээр бичигдсэн сургуулиа солихоор шийдсэн бол АНУ руу зорчихоосоо емне шинэ I-20 авах ёстой. Та шинээр виз мэдуулэхийн тулд Элчин сайдын яаманд хандах хэрэгтэй.

Ярилцлагын цаг товлох

А: Ярилцлагын едрее еерчилж болох уу?

Х: Угуй, таны ярилцлагыг одоо товлосон едреес тань емне товлох боломжгуй. Яаралтай эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болсон тохиолдолд cons@usembassy.mn имэйлээр бидэнд хандана уу. Бид таны хэрэгцээнд нийцуулэн еерчлехийг аль болох хичээнэ.

А: Ярилцлагын едрее хэр хугацааны емне телевлеж болох вэ?

Х: Виз мэдуулэгчид АНУ руу явах едреесее доод тал нь таван долоо хоногийн емне ярилцлагын цагаа телевлех нь зуйтэй. Ууний зэрэгцээ та визээ зевшеерегдтел нисэх онгоцны тийз худалдан авахаа азнах хэрэгтэй. Таны ергедлийг хянан шийдвэрлэх явцад нэмэлт ажиллагаа хийгдсэнээс болж та явах едреесее хоцорч болно.

Машинд уншуулах визийн (MRV) мэдуулгийн хураамж

А: MRV хураамжийг хаана телех вэ?

Х: Бух виз мэдуулэгчид машинд уншуулах визийн (MRV) мэдуулгийн хураамж болох 100 ам.доллартай тэнцэх хэмжээний монгол тегрегийг Худалдаа хегжлийн банканд тушаах ёстой. Виз мэдуулэгчид банкны ердийн ажлын цагаар дээрх хураамжийг телж болно. Виз мэдуулэгчид визийн мэдуулгийн хураамж болох 100 ам. доллартай тэнцэх хэмжээний монгол тегрегийг Худалдаа хегжлийн банкны дараах салбаруудын аль нэгэнд тушааж болно:

Дорноговийн салбар Эрдэнэтийн салбар ХХБ-ны тев байр
Дорноговь аймаг Орхон аймаг Улаанбаатар хот
Сайншанд сум Баян-Ендер сум Чингэлтэй дуурэг
3-р баг Хурэнбулаг баг Бага тойруу 12
Утас: 01522-22298 Утас: 01352-25155 Утас: 324690
Имэйл: tdb408@tdbm.mn Имэйл: tdb407@tdbm.mn

Дарханы салбар Дорнодын салбар
Дархан-Уул аймаг Дорнод аймаг
Дархан сум Хэрлэн сум
8-р баг 6-р баг
Утас: 01372-33726 Утас: 01582-230009
Имэйл: tdb403@tdbm.mn Имэйл: tdb401@tdbm.mn

Ергее салбар Сансар салбар
Улаанбаатар хот Улаанбаатар хот
Баянгол дуурэг Баянзурх дуурэг
13-р хороо Токиогийн гудамж
Ард Аюушийн ерген челее Sky худалдааны тев
Утас: 361968/368961 Утас: 324658
Имэйл: tdbtt06@tdbm.mn Имэйл: tdbtt07@tdbm.mn

А: Элчин Сайдын Яам яагаад MRV хураамжийг еерсдее авахаа больсон бэ?

Х: Бид виз мэдуулэгчиддээ дехем байлгах ууднээс хэд хэдэн газарт танаас телбер авах боломжтой санхуугийн байгууллагатай гэрээ байгуулсан. Урьд нь тодорхой хязгаарлагдмал хугацаанд элчин сайдын яаман дээр очиж, телбер телдег байсан виз мэдуулэгчдэд энэ журам дехем болох нь дамжиггуй. Консулын ажилтнууд ч гэсэн визийн мэдуулэг хянан шийдвэрлэх илуу хугацаатай болно.

А: Элчин Сайдын Яам визийн ярилцлагад 100 ам.доллар хураадаг нь ямар учиртай юм бэ?

Х: Энэ хураамж нь таны мэдуулгийг хянан шийдвэрлэхийн тулд Консулын тасгийн узуулж буй уйлчилгээний зардал юм. Уунийг Конгрессоос тогтоосон бегеед дэлхий даяар АНУ-ын бух Элчин Сайдын Яам, консулын газарт нэг ижил хэмжээтэй байдаг.

А: Надад виз татгалзвал MRV хураамжийг буцаан олгох уу?

Х: Харамсалтай нь MRV хураамжийг буцаан олгодоггуй.

А: Еер хун миний MRV хураамж телсен баримтыг ашиглаж болох уу?

Х: Угуй. MRV хураамж телсен баримт дээр виз мэдуулэгчийн нэрийг бичсэн байдаг бегеед зевхен тухайн виз мэдуулэгч л ашиглаж болно. Энэхуу хураамжийг буцаан олгодоггуй ба шилжуулж болдоггуй.

А: Би ярилцлаганд энэхуу хураамжийг телсен баримтгуй орж болох уу?

Х: Угуй. Бид MRV телсен баримтгуйгээр таны мэдуулгийг хянан шийдвэрлэх боломжгуй.

А: Хэрэв би хураамж телсен баримтаа гээсэн бол яах вэ?

Х: Хэрэв та баримтаа гээсэн бол менге телсен банктайгаа холбоо барина уу.

А: Хураамж телсен баримт хэр хугацаанд хучинтэй байх вэ?

Х: Таны хураамж телсен баримт телбер хийсэн едреес хойш нэг жилийн хугацаанд хучинтэй байна. Энэхуу телберийг нэг л удаагийн мэдуулэгт ашиглана. Хэрэв та олон удаа мэдуулэг гаргаж байгаа бол тухай бурт нь дээрх хураамжийг телех шаардлагатай.

Визийн мэдуулэг

А: EVAF маягт гэж юу вэ? Хаанаас EVAF маягт авах вэ?

Х: Бух виз мэдуулэгчид ярилцлаганд ирэхдээ EVAF буюу DS-156 хэмээх Виз мэдуулгийн электрон маягтыг авчрах шаардлагатай. http://evisaforms.state.gov хаягаар орж энэхуу маягтыг беглеж болно. EVAF-ийг енгет принтерээр бус харин лазерийн принтерээр хэвлэх ёстой. Маягтын суулийн нуурэн дээрхи цахим шошго (barcode) гаргацтай байх ёстойг анхаар. Хэрэв та электрон хэлбэрээр беглесен EVAF маягт авчрахгуй бол бид таны мэдуулгийг хянах боломжгуй.

А: EVAF маягтыг гараар беглеж болох уу?

Х: Угуй. EVAF-ыг компьютерээр л беглех ёстой.

А: EVAF маягт дээрхи цахим шошго юунд хэрэгтэй вэ?

Х: Тус цахим шошгын тусламжтай бид таны мэдээллийг тургэн уншиж, шуурхай шийдвэрлэх боломжтой.

Визийн ярилцлага

А: Ярилцлагандаа хэзээ ирвэл зохих вэ?

Х: Виз мэдуулэгчдийг Элчин сайдын яаман дээр 8:30 эсвэл 9:30-т ирэхийг хусдэг. Виз мэдуулэгчид товлосон цагтаа ирээд, консулын хулээлгийн бусэд нэвтрэхээсээ емне хамгаалалтын албаны узлэг шалгалтанд орох ёстой. Виз мэдуулэгчид Консулын тасаг дээр хоёр цаг орчим хулээнэ гэсэн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй.

А: Ямар бичиг баримт авчрах вэ?

Х: Бух виз мэдуулэгчид ярилцлаганд ирэхдээ EVAF буюу DS-156 хэмээх Виз мэдуулгийн электрон маягтыг авчрах шаардлагатай. http://evisaforms.state.gov хаягаар орж энэхуу маягтыг беглеж болно. Хэрэв та электрон хэлбэрээр беглесен EVAF маягт авчрахгуй бол бид таны мэдуулгийг хянах боломжгуй. Виз мэдуулэгчид мен телбер хийсэн баримтынхаа эх хувийг авчрах хэрэгтэй. Туунчлэн виз мэдуулэгч 16-45 насны бух эрчууд DS-157 маягтыг беглех шаардлагатай. DS-157 маягт руу дээр дурдсан вэбсайтуудаас орж болно.

Виз мэдуулэгч цагаачлалын бус визийн мэдуулэгтэйгээ цуг бичиг баримтаа егехийг шаардахгуй. Гэхдээ виз мэдуулэгчид аялалын буюу бизнес виз авах эрхтэйгээ харуулах ёстой. Аяллын зорилго, Америкийн Нэгдсэн Улсаас явах санаа, аяллын зардлыг телех телевлегее зэргээ харуулсан баримт егч болно. Хувь хун бурийн Америкийн Нэгдсэн Улсад зорчих аялал еер еерийн онцлогтой тул виз мэдуулэгч яг ямар бичиг баримт бурдуулэх ёстойг заах боломжгуй. Виз мэдуулэгч Америкийн Нэгдсэн Улсад зорчих цагаачлалын бус визийн мэдуулгийг нь ямар бичиг баримт дэмжиж болохыг сайн эргэцуулэн бодох хэрэгтэй.

А: Банкны бичиг авчрах хэрэгтэй юу?

Х: Банкны бичгийг хуурамчаар уйлдэх явдал их байгаа тул Элчин сайдын яам банкны бичиг нь аяллын зардлыг телех санхуугийн чадавхийг нотлох хангалттай баримт биш гэж узсэн. Банкны хадгаламжийн дэвтэр, дансны хуулгын эх хувь нь виз мэдуулэгчийн санхуугийн байдлыг нотлох сайн баримт болно.

А: Би Америкийн иргэний хувьд еерийн танил болон терел терегсдийг визийн шалгуур хангасан гэсэн баталгаа хэрхэн гаргах вэ?

Х: Таны танил буюу терел терегсед АНУ-д тур хугацаагаар байсны дараа Монголдоо эргэж ирэх нийгэм, эдийн засгийн хангалттай хэлхээ холбоотой болохоо харуулсны ундсэн дээр визийн шалгуурыг хангах ёстой.

А: Консулын ажилтан виз мэдуулж буй миний танил буюу терел терегсдийн талаар асуух зуйл гарвал визийн ярилцлагын уеэр надтай холбоо барьж болох уу?

Х: АНУ-ын цагаачлалын хуулийн дагуу виз мэдуулэгч Монголд ямар хэлхээ холбоотой, ямар зорилгоор АНУ-д зорчих гэж байгаагаа харуулах хангалттай мэдээлэл егех уурэгтэй. Консулын ажилтнууд егсен мэдээлэл дээр ундэслэн шийдвэр гаргахаар бэлтгэгдсэн байдаг.

А: Хуухдууд визийн ярилцлага дээр байх шаардлагатай юу?

Х: 14-еес доош насны хуухдуудийг визийн ярилцлага дээр байлцуулах нь зуйтэй.

А: Виз авахад урилга хэрэгтэй юу? Урилгад ямар шаардлага тавьдаг вэ?

Х: Виз мэдуулэгчид урилга узуулэх шаардлагагуй. Зарим виз мэдуулэгч аяллынхаа зорилгыг тодруулахад ийм урилга авах нь их тустай гэж уздэг. Хэрэв виз мэдуулэгч ярилцлаганд урилга авчирвал, виз мэдуулэгч айлчлан очих хунтэйгээ ямар холбоотой болох (гэр булийн холбоо, танил, ажил хэргийн харилцаа холбоо гэх мэтээр) талаар мэдээлэл оруулбал сайн. Хулээн авч буй хунтэй гэр булийн холбоотой бол, тухайн хун АНУ-ын иргэн, хууль ёсны байнгын оршин суугч (еереер хэлбэл АНУ-ын ногоон карттай) эсэх эсвэл АНУ-д ажлын буюу оюутны цагаачлалын бус визээр ирсэн эсэхийг заана уу. Бизнес виз мэдуулж буй хувь хумуус бизнес аяллынхаа шинж чанарын талаар мэдээлэл егех бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Бизнесийн харилцаа холбоотой этгээд буюу уйлчлуулэгчийнхээрээ айлчлах гэж буй хумуусийн хувьд аяллын зорилго, бизнесийн харилцааныхаа талаар тайлбарласан захидал харилцаагаа авчирна уу. Та визийн мэдуулэгтээ урилга хавсаргахаар болсон бол туунийгээ нотариатаар гэрчлуулэх шаардлагагуй.

А: Виз мэдуулэгчийг визийн ярилцлаганд ороход хэн дагалдан ирж болох вэ?

Х: Виз мэдуулэгч ярилцлаганд ганцаараа ирэх нь зуйтэй. 14-еес доош насны хуухдуудийн тухайд эцэг эх нь ярилцлаганд дагалдаж ирэх ёстой. Эруул мэндийн ноцтой асуудал бухий виз мэдуулэгчид хун дагуулж ирж болох ба зааварчилгаа авахын тулд Элчин сайдын яам руу утсаар ярьж болно.

А: Би “шар хуудас” авсан. Элчин Сайдын Яам руу хэзээ эргэн очиж болох вэ?

Х: Виз мэдуулэгчид Консулын ажилтнаас энэ талаар тусгай зааварчилгаа хулээн авна. Зарим нехцелд виз мэдуулэгч эргэн очих шаардлагагуй. Элчин сайдын яам тууний хэрэгт шаардагдах нэмэлт ажиллагааг хийж дуусгаад виз бэлэн болох буюу нэмж лавлах зуйл гарахад виз мэдуулэгчтэй холбоо барина. Бусад тохиолдолд виз мэдуулэгчийг нэмэлт мэдээлэлтэй эргэн ирэхийг хусдэг. Виз мэдуулэгч Даваа, Лхагва, Пурэв, Баасан гарагийн еглее 10:00 цагаас эхэлдэг ярилцлагын ердийн цагаар эргэж ирэх ёстой.

Виз олгох ба татгалзах

А: Та нар виз олгох эсэх талаар хэрхэн шийдвэр гаргадаг вэ?

Х: Консулын ажилтнууд АНУ-ын цагаачлалын хуулийн дагуу шийдвэрээ гаргадаг. Манай хуулийн дагуу аялал жуулчлал, бизнесийн ангиллын цагаачлалын бус виз мэдуулэгчдийг цагаачлах санаатай хумуус гэж уздэг. Цагаачлалын бус виз авах шалгуурыг хангахын тулд виз мэдуулэгчид эх оронтойгоо нягт холбоотой, Америкийн Нэгдсэн Улсад зорчсоныхоо дараа эргэж ирэх оршин суудаг газартай болохоо тодорхой харуулах ёстой. Ажил, мэргэжлийн холбоо сулбээ, эд херенге емчлех эрх, гэр булийн барилдлага, уурэг хариуцлагаа харуулсан баримт болон банкны дансны баримтыг ярилцлагын явцад унэлнэ.

А: Виз гарсан тохиолдолд хэзээ авч болох вэ?

Х: Виз олгохоор шийдвэрлэсэн тохиолдолд туунийг хэвлэж, дараачийн ажлын едер нь 16:00 цагт виз мэдуулэгчид егдег.

А: Би АНУ-д хэр удаан байж болох вэ?

Х: Виз нь тухайн хунд Америкийн Нэгдсэн Улсад нэвтрэхийг хусэх боломж л олгох тедий хэрэг гэдгийг мартуузай. Тухайн хунийг АНУ-д нэвтруулэх, дээд тал нь хэр хугацаагаар байлгахыг хилийн боомт дээр ажиллаж буй цагаачлалын албаны ажилтан мэднэ.

А: Миний визийн хугацаа хэзээ дуусах вэ?

Х: Визийн хучинтэй хугацаа нь визэн дээр хэвлэгддэг. Визийн хучинтэй хугацаа гэдэг нь тухайн визийн терлеерее АНУ руу нэвтэрч болох суулийн едер гэдгийг анхаарна уу. Энэ хугацааг АНУ-д байхыг зевшеерсен хугацаатай андуурч болохгуй. АНУ руу нэвтрэх хилийн боомт дээр цагаачлалын байцаагч таны АНУ-д байх хугацааны талаар шийдвэр гаргана.

А: Надад виз татгалзсан. Би дахин виз мэдуулж болох уу?

Х: Виз мэдуулэгчид виз татгалзсан тохиолдолд виз мэдуулэгчид ийнхуу татгалзсан ундэслэлийг тайлбарласан бичиг гардуулна. Ихэнх виз мэдуулэгчид АНУ-ын Цагаачлал, иргэний харъяаллын тухай хуулийн 214(b)-ийн дагуу виз татгалздаг. Хуулийн энэ хэсэгт виз мэдуулэгч цагаачлах санаатай хун гэсэн таамаглалыг няцааж чадаагуй бол ийнхуу виз татгалзана гэж заасан. 214(b)-ийн дагуу виз татгалзсан виз мэдуулэгчид еерсдийнх нь нехцел байдал еерчлегдвел эсвэл виз авах эрхтэйгээ харуулах нэмэлт нотлох баримт гаргаж чадна гэж узвэл виз дахин мэдуулж болно. Виз мэдуулэгчид виз авах эрхтэйгээ харуулах нотлох баримттай гэж узвэл виз дахин мэдуулж болно. Дахин виз мэдуулэхэд хулээлгийн хугацаа байхгуй Гэхдээ виз мэдуулэгчид ялангуяа виз татгалзсанаас хойш удаагуй байхад виз дахин мэдуулж байгаа тохиолдолд шинэ нотлох баримт нь тэдний виз авах эрхтэйг харуулж байгаа эсэхийг сайн эргэцуулж узэх хэрэгтэй. Виз дахин мэдуулж буй хумуус визийн шинэ мэдуулгээ шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтын хамт танилцуулж, визийн мэдуулгийн хураамж телех хэрэгтэй болно. Тэдний мэдуулгийг АНУ-ын цагаачлалын хуулийн дагуу боломжтой бух талаас нь хянаж узэх бегеед виз мэдуулэгчтэй консулын еер ажилтан ярилцлага хийнэ.

А: Ямар учраас АНУ-ын визийн хууль ийм хатуу байдаг юм бэ?

Х: Америкийн Нэгдсэн Улс бол нээлттэй нийгэм. Бусад олон орноос ялгаатай нь АНУ ихэнх зорчигчдод дотоодын хяналт тавьдаггуй. Тухайлбал орон нутгийн засаг захиргаанд буртгуулэх шаардлага тавьдаггуй. АНУ-д ямар нэгэн саадгуй аялах эрх эдлэхийн тулд гадаадын иргэд аялалын буюу оюутны виз авахаасаа емне еерийн орон руугаа буцна гэдгээ батлах уурэг хулээдэг. Манай цагаачлалын хуулийн дагуу Консулын ажилтнууд виз мэдуулэгчийг цагаачлах зорилгогуй гэдгээ нотолтол цагаачлах санаатай хун гэж уздэг.

А: Нягт хэлхээ холбоо гэж юу вэ?

Х: Нягт хэлхээ холбоо нь улс орон, хот, хувь хун бурийн хувьд еер еер байдаг. "Хэлхээ холбоо" нь таныг оршин суугаа улс оронтой тань уяж байгаа, зайлшгуй буцаж ирэхэд хургэх ажил, нийгэм, гэр булийн харилцаа, бусад ул хедлех херенге зэрэг байж болно.

А: Виз татгалзсан хумуусийн олонхид виз татгалзсан шалтгааныг нь тайлбарласан нэгэн ижил бичиг егдег нь ямар учиртай юм бэ? Жишээлбэл оюутны виз мэдуулэгчид виз татгалзсан шалтгаан нь жуулчны виз мэдуулэгчийнхээс еер байх ёстой биш уу?

Х: Еренхийдее виз мэдуулэгчид нь еерсдийн АНУ-г зорьж буй ажил хэрэг нь АНУ-ын цагаачлалын хуулийн дагуу тогтоосон цагаачлалын бус визийн ангилалтай нийцэж байгааг харуулж чадахгуй байгаатай холбоотой виз татгалздаг. Энэ нь богино хугацаагаар зочилж буй бизнес буюу аялал жуулчлалын зорилготой зорчигч, туунчлэн оюутнуудад хамаарна.

А: Визийн ярилцлага яагаад ийм тургэн дуусдаг юм бэ? Надаас хэдхэн асуулт асуугаад л виз татгалзсан, надаас ярилцлага авсан хун миний бичиг баримтыг бараг хараа ч угуй.

Х: Консулын ажилтнууд жил бур хэдэн мянган мэдуулэг хянан шийдвэрлэдэг. Энэ туршлагадаа ундэслэн тэд визийн мэдуулгийн маягт болон дэмжих бичиг баримтыг хурдан хянаж, асуулт тавих хурээгээ хумьж чаддаг. Бидэнд хэрэгтэй мэдээллийн ихэнх нь визийн мэдуулгийн маягтад тусгагдсан тул Консулын ажилтан цеен хэдэн асуулт тавихад л хангалттай байдаг. Бид ихэвчлэн таны нэр усыг шалгаж, нэг хоёр зуйлийг тодруулах л хэрэг гардаг. Хэрэв ярилцлага сунжирвал виз мэдуулэгчдийн дугаарлан хулээх хугацаа нэлээд их хэмжээгээр уртасна. Бух виз мэдуулэгчдэд шударга хандаж, хун бурт виз авах эрхээ нотлох тэгш боломж егехийн тулд бид хурдан шуурхай ажиллах ёстой.

А: Би виз мэдуулэхдээ АНУ-д богино хугацаагаар зорчоод Монголдоо эргэж ирнэ гэж Консулын ажилтанд хэлсэн. Консулын ажилтан яагаад надад итгэсэнгуй вэ?

Х: Бид шийдвэр гаргахдаа таны еренхий нехцел байдлыг унэлж дугнэх шаардлагатай байдаг. Та Монголдоо эргэж ирнэ хэмээн мэдэгдсэн ач холбогдолтой ч, АНУ-ын хуулинд зааснаар ганц ийм мэдэгдэл дангаараа таныг Монголд эргэж ирэхэд хургэх нягт хэлхээ холбоо байгаа болохыг харуулахад хангалтгуй. Энэ нь Консулын ажилтан танд итгэхгуй байгаа хэрэг биш. Харин тус ажилтан таны мэдэгдлийг, таны ярилцлагад авчирсан бусад нотлох баримттай хамтад нь хянаж узээд таны нотлох баримтыг хангалтгуй гэж дугнэсэн гэсэн уг юм.

А: Миний визийн мэдуулгийг татгалзсан тохиолдолд ендер албан тушаалтан буюу америк танилаараа консулын ажилтантай яриулбал нэмэртэй юу?

Х: Угуй. Цагаачлалын хуулиар виз олгох, татгалзах асуудлыг гадаад улс орон дахь Консулын ажилтнуудад хариуцуулсан. Тэд виз олгох буюу татгалзахтай холбоотой бух асуудал дээр эцсийн шийдвэрийг гаргадаг. Хууль тогтоомжийн дагуу АНУ-ын Терийн департамент консулын шийдвэрийг хянах эрх мэдэлтэй боловч энэ эрх нь баримтыг тогтоох бус хуулийн тайлбар хийхээр хязгаарлагддаг. Тиймээс энэ талаар шийдвэр гаргах нь дан ганц манай гадаад харилцааны албаны телеелегчийн газруудад ажилладаг Консулын ажилтнуудын бурэн эрхийн асуудал юм. Виз мэдуулэгч нь оршин суугаа улс оронтойгоо нягт хэлхээ холбоотойгоо харуулсан шинэ, няцаашгуй баримт узуулэх замаар л тухайн консулын албаны виз татгалзсан емнех шийдвэрт нелеелж чадна.

А: 214(b)-ын дагуу виз татгалзсан хариу нь уурд хучинтэй байх уу?

Х: Угуй. Анх виз мэдуулэхдээ еереес тань ярилцлага авсан консулын ажилтанд танилцуулаагуй шинэ мэдээлэл танд байвал эсвэл суулд визийн мэдуулэг гаргаснаас тань хойш таны нехцел байдал нэлээд их еерчлегдсен бегеед АНУ-аас еер улс оронтой хэлхээ холбоотойгоо сайн баталж чадахаар байвал та дахин виз мэдуулж болно. Гэхдээ 214(b)-ын дагуу виз татгалзсаны дараа хэд хоноод эсвэл хэдэн долоо хоног болоод дахин виз мэдуулбэл дахиад л виз татгалзахад хургэх магадлалтай. Анх виз татгалзах уед Консулын ажилтны ойлгосон нехцел байдлыг баримтжуулсан нэмэлт бичиг баримт (тухайлбал газрын гэрчилгээ, банкны дансны хуулга, автомашины буртгэл г.м.) танилцуулах нь виз мэдуулэгчийн амжилт олох магадлалыг нэмэгдуулэхгуй. Зарим виз мэдуулэгч хэдэн ч удаа виз мэдуулсэн, хувийн, мэргэжлийн, санхуугийн нехцел байдал нь л ихээхэн еерчлегдехгуй бол цагаачлалын бус виз авах шалгуурыг хангадаггуй.

А: Виз татгалзсан тохиолдолд виз мэдуулэгч дахин мэдуулэг гаргатал гурваас зургаан сар хуртэл хугацаагаар хулээх ёстой юу?

Х: Виз татгалзсаны дараа виз дахин мэдуулэхэд хугацааны хязгаарлалт байхгуй. Таны эхний мэдуулгээс ихэд ялгаатай нэмэлт мэдээлэл буюу дэмжих бичиг баримт байгаа бол виз дахин мэдуулэх нь зуйтэй. Хэрэв таны нехцел байдал еерчлегдеегуй бегеед консулын ажилтан урьд нь хянан узсэнээс хойш удаагуй байгаа нотлох баримт танилцуулбал таны хоёрдахь юм уу гуравдахь удаагийн визийн мэдуулгээрээ виз авах магадлал маш бага болно. Энэ тохиолдолд виз дахин мэдуулэхээсээ емне таны хувийн нехцел байдал нэлээд их еерчлегдех хуртэл хулээсэн нь дээр болов уу.

А: Би авчир гэсэн бух бичиг баримтыг нь авчирч узуулсэн боловч надад виз олгохоос татгалзсан. Би еер юу авчирвал зохих вэ?

Х: Асуудал бичиг баримтдаа байгаа юм биш. Таны одоогийн еренхий нехцел байдал (эдгээр бичиг баримтаар нотлогдож байгаа) таныг цагаачлах санаатай хун гэсэн тесееллийг няцаахад хангалтгуй байсан гэсэн уг. АНУ-ын хуулинд зааснаар таны еренхий нехцел байдал АНУ-д зорчсоныхоо дараа нутагтаа гарцаагуй эргэж ирнэ гэдгийг тань хангалттай баталж байна гэж консул узэх хуртэл таныг цагаачлах санаатай хун гэж тооцно.

Оюутны виз

А: Эргэж явж буй оюутнуудад ямар зуйл хэрэгтэй вэ?

Х: Эргэж явж буй оюутнууд урьд нь авсан виз, I-20 маягт, санхуугийн ивээн тэтгэгчийн бичиг баримт зэргийг авчрах ёстой. Эргэн явж буй оюутнууд мен одоо сурч буй сургуулийнхаа болон АНУ-д суралцсан бух сургуулийнхаа дунгийн жагсаалтуудыг авчрах нь зуйтэй.

А: Би таван сарын турш хичээлд суугаагуй бол яах вэ?

Х: Та АНУ-аас еер улсад таван сараас дээш хугацаагаар байсан бол, I-20 маягт, оюутны визээ шинээр авах ёстой. Та сургуулийнхаа зевшеерсен хилийн чанад дахь сургалтын хетелберт оролцсон бол энэ шаардлагаас челеелегдене. Энэ ангиллын виз мэдуулсэн хумуус сургалтаа дуургээд хичээлийн суулийн едреес хойш 30 хоногийн дотор АНУ-аас явна гэдгээ нотлох баталгаа гаргах хэрэгтэй.

А: F-1 оюутны визтэй хун АНУ-д хэр удаан байж болох вэ?

Х: Оюутны виз мэдуулэгчдэд сургалтынхаа хугацааны турш байхыг зевшеердег. Та суралцаж байх хугацаандаа оюутны статусаа хадгалж байгаа л бол тус улсад байх эрхтэй байна. Хэрэв та хичээлдээ суухаа больж, статусаа алдвал АНУ-аас явах ёстой болно.

А: Намайг АНУ-ын сургуульд хулээн авахаар болсон бегеед надад I-20 егсен. Энэ нь оюутны виз авахад яагаад хангалтгуй байна вэ?

Х: Батлагдсан I-20 нь виз олгох эсэхийг шийдэх уед ярилцлага авч байгаа консулын ажилтны харгалзан узэх ёстой нэг л мэдээлэл юм. АНУ-ын Цагаачлал, иргэний харъяаллын тухай хуулийн 214(b)-т заасны дагуу та АНУ-д нэвтрэн орсон зорилгоо дууссаны дараа АНУ-аас явна гэдгээ нотлох ёстой. Оюутны визийн тухайд виз мэдуулэгчид сургалтанд хамрагдаж олон сар, жилээр АНУ-д байх санаатай байж болно. Тийм ч учраас бид оюутны виз олгох эсэхээ шийдэхдээ еренхий нехцел байдлыг харгалзан узэх ёстой болдог. Тухайн оюутан АНУ-д сургалтаа дуургэх боломжгуй буюу ийм эрмэлзэлгуй мэт санагдвал оюутны виз олгохоос татгалзах ёстой. Тиймээс сургуулиас тухайн оюутныг суралцуулахаар болж I-20 олгосон нь бидний харгалзан уздэг нэг л хучин зуйл юм.

Визтэй холбоотой бусад асуултууд

А: Би енгерсен жил арван жилийн виз авсан боловч АНУ руу яваагуй? Би одоо АНУ руу явж болох уу?

Х: Тийм. Та визийнхээ хучинтэй хугацаанд АНУ руу нэвтрэхийг хусч болно. АНУ руу нэвтрэхийн тулд та доод тал нь зургаан сарын хугацаанд хучинтэй байх паспорттой байх ёстой гэдгийг санаарай. Таны паспортын хучинтэй хугацаа удахгуй дуусах гэж байгаа бол та АНУ-ын виз бухий хуучин паспорт болон шинэ паспортоо хамт авч явж болно.

А: Би арван жилийн визтэй. Энэ тохиолдолд АНУ-д хэр удаан хугацаагаар байж болох вэ?

Х: Хилийн боомт дээр буй цагаачлалын байцаагч таныг АНУ-д хэр удаан байж болохыг тогтооно.

А: Хучин тегелдер виз бухий паспортоо гээвэл яах хэрэгтэй вэ?

Х: Та гэсэн паспортоо паспорт олгосон агентлагт мэдэгдэх хэрэгтэй. Монголд Иргэний буртгэл, мэдээллийн улсын тевд мэдэгдэх нь зуйтэй. Та АНУ-ын виз шинээр авах мэдуулэг гаргахдаа цагдаагийн газраас бичиг авч ирэх шаардлагатай.

А: Миний паспортын хучинтэй хугацаа дууссан боловч виз маань хучинтэй байгаа. Би шинээр виз авах хэрэгтэй юу?

Х: Угуй. Та хоёр паспорт, тухайлбал визтэй хуучин паспорт, шинэ паспорт хоёроо авч явж болно.

Буруу мэдээлэл егех

А: Визийн мэдуулэг гаргахдаа аялал жуулчлалын агент буюу бусад зевлехийн уйлчилгээ авах хэрэгтэй юу?

Х: Энэ бол еерийн тань мэдэх хэрэг. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд визийн мэдуулэг гаргахдаа тусгай зевлех авах шаардлагагуй байдаг. Визийн ченжууд манай байгууллага буюу вэбсайтад унэгуй байгаа маягтыг беглехдее танаас хелс авна. АНУ-ын Элчин сайдын яам буюу Консулын тасгийн “визийн туслах ажилтан” эсвэл ажилтан гэж еерсдийгее нэрлэсэн хумуус виз мэдуулэгчдэд хандаж болохыг анхаарна уу. Консулын бух жинхэнэ ажилтнууд Элчин сайдын яамны байран дотор байрладаг бегеед ийм тусламж узуулэх нь хориотой байдаг. Ийм зуйлтэй таарсан бол консулын ажилтанд мэдэгдэж, тухайн этгээдийг дурслэн хэлнэ уу. Тэд мен хумууст виз гаргаж егне гэж амлан их хэмжээний менге авдаг. Бид туршлагаасаа узэхэд зуучлагч нар олон виз мэдуулэгчийг теерегдуулсэн хариу егехед сургасан байсан нь тодорхой болсон. Унэн хариу визийн мэдуулэгт хортойгоор нелеелехгуй ч гэсэн, теерегдуулсэн нэг л хариу илэрвэл нийт визийн мэдуулгийг эргэлзээтэй болгоно.

А: АНУ-д ойрын терел терегсед байгаагаа мен АНУ-ын виз татгалзагдаж байснаа нуух хэрэгтэй юу?

Х: Залилан мэхлэх оролдлого бол маш ноцтой асуудал юм. Буруу мэдээлэл егч, холбогдох баримтыг нууж, хэргээ буруу танилцуулбал виз мэдуулэгч АНУ руу нэвтрэх эрхээ уурд хасуулж болно. Визийн мэдуулэг дэх тодорхой мэдээллуудийг унэн зевеер танилцуулж байгаа эсэхийг тань мэдэхийн тулд батлагдсан бух мэдуулгийг компьютер дэх буртгэл мэдээлэлтэй харьцуулж шалгадаг. Монголын виз мэдуулэгчид АНУ-д терел терегседтэй байх мен цагаачлах хусэлт гаргасан байх нь тугээмэл байдаг. Эдгээр хучин зуйл нь танд виз олгоход саад учруулахгуй. Гэхдээ эдгээр баримтыг буруу мэдуулэх нь таныг виз олгохоос татгалзахад хургэж болно.

А: Визийн залиланг хаана мэдэгдэх ёстой?

Х: Хэрэв танд визийн луйвартай холбоотой мэдээлэл байвал cons@usembassy.mn имэйлээр бидэнд мэдэгдэнэ уу.

0 Сэтгэгдэл:

Popular Posts

: